Projekt GE4YOUTH se snaží předejít marginalizované mládeži

projekt ge4youth

Mnoha mladým lidem na světě se stále nedostává kvalitního vzdělání, které by jim umožnilo získat dovednosti potřebné k plnému rozvinutí svého potenciálu pro své budoucí povolání i pro životní naplnění. U vzdělávání takto znevýhodněných lidí hodně záleží na kompetencích sociálních pracovníků, kteří mládež se sociálním znevýhodněním vzdělávají.projekt ge4youth

Jaký je účel tohoto projektu?

Projekt GE4YOUTH tak cílí přesně na tyto pracovníky a snaží se jejich kompetence rozšiřovat, aby jejich studenti měli co nejlepší možnost lépe se začlenit do společnosti a mohli žít život jaký chtějí.

Projekt tedy vytváří specifické edukační nástroje pro sociální pracovníky, kteří mají na starost výuku mladých lidí s kognitivním či fyzickým postižením, romských dětí, či lidí pocházejících z rodin imigrantů. Ti tak budou moci získávat kvalitní a inovativní formu vzdělávání, a to prostřednictvím metod globální výchovy.

Co je to metoda globální výchovy?

Metody globální výchovy kladou důraz na edukaci v otázkách globálního charakteru, především tedy na oblast lidských práv, mezikulturního a mezináboženského dialogu, demokracie a aktivního občanství, kultur, rovnost mužů a žen, zdraví či spravedlivého obchodu.

Na co se projekt soustředí?

Projekt GE4YOOUTH se snaží podporovat důležité společenské hodnoty, jakými jsou např. solidarita a společenská odpovědnost, sebeúcta a úcta k druhým, aktivní a participativní členství v komunitě či otevřenost.

Aktivity, které jsou v tomto projektu zahrnuty se tak soustředí na skupinovou i individuální práci, která má za úkol u mladých lidí podpořit schopnost kritického myšlení, komplexního nahlížení na problémy z různých perspektiv, řešení konfliktních situací, rozhodování, schopnost týmové spolupráce i kreativity.

setkání účastníků

Jaký je cíl projektu?

Pracovníci budou mít díky podpůrným materiálům možnost zdokonalit svůj způsob výuky, a pomohou tak u mladých lidí předejít společenské izolaci a rozvíjet u nich pocit sociální sounáležitosti, čímž se budou snažit je lépe začlenit do společnosti.

Materiály jsou koncipovány tak, aby byli sociální pracovníci schopni efektivněji pracovat s marginalizovanou mládeží, zejména tou skupinou, která je ohrožena vyloučením ze společnosti z důvodů socioekonomických či kvůli zdravotnímu postižení. Budou se také snažit znovu zapojit znevýhodněné mladé lidi do sociálního prostředí.

Jak je projekt koncipován?

Projekt je koncipován do dvou výukových modulů, pro začátečníky a pro pokročilé. Modul pro začátečníky slouží pro pracovníky s mládeží s žádnými nebo minimálními zkušenostmi s metodami globálního vzdělávání, naopak modul pro pokročilé je určen pracovníkům a mládeži, kteří s těmito metodami již zkušenosti mají.

Tyto moduly budou přístupné na webové platformě a budou tak sloužit jako podpora sociálním pracovníkům, kteří se díky tomu také vzdělají ve využití digitálních technologií, což bude potřebné i v rámci výukové metody “blended learning”, kterou projekt využívá a která kombinuje tradiční a online výuku.

Kdo na projektu pracuje?

Na projektu GE4YOUTH spolupracují partneři z 5 evropských zemí – kromě České republiky také ze Španělska, Polska, Irska a Itálie. Projektové materiály tak budou vyvíjeny v rámci výzkumu probíhajícího v několika zemích a umožní partnerům projektu lépe zanalyzovat nynější přístupy sociálních pracovníků ve světě.

Partneři, kteří se na projektu podílejí, spolu vzájemně spolupracují a scházejí se na meetinzích probíhajících ve městech partnerských společností, kde si vzájemně předávají informace týkající se projektu. GE4YOUTH meetingy tak již proběhly v Cagliari, Dublinu a Krakově.

krakov