HI-GLOBE: Potenciál výuky angličtiny pro globální vzdělávání

hi globe

Žijeme v turbulentní době. Chudoba, sociální nerovnost, politické konflikty a klimatická změna jsou jen některými z mnoha výzev, kterým v 21. století čelíme. V roce 2015 definovalo OSN 17 cílů udržitelného rozvoje (např. klimatická opatření, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen atd.), k jejichž naplnění do roku 2030 vyzvalo všechny světové veřejné, soukromé, komerční i neziskové organizace.

hi-globe projektPro naplnění těchto cílů je ale potřeba odpovědných, informovaných a globálně orientovaných občanů. Proto je snahou současných vzdělávacích iniciativ přijít se způsoby, jak do stávajícího vzdělávání dětí i dospělých nenásilnou formou implementovat globální témata. Jednou z těchto iniciativ je i projekt HI-GLOBE brněnské Jazykové školy PELICAN jehož cílem je využít potenciál jazykového vzdělávání k podpoře globálních kompetencí, hodnot a postojů u dospělých, a to formou zapojení globálních témat do výuky angličtiny.

Projekt je postaven na principu tzv. Global Education, neboli globální vzdělávání, což je přístup, jenž umožňuje žákům rozvíjen znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje potřebné pro zajištění spravedlivého, udržitelného světa, ve kterém má každý právo naplnit svůj potenciál. Globální vzdělávání zahrnuje rozvojové vzdělávání, výchovu k lidským právům, výchovu k udržitelnosti, výchova k míru a předcházení konfliktům, multikulturní výchovu a výchovu k občanství.

V kontextu projektu HI-GLOBE je tak výuka anglického jazyka nejen cílem sama o sobě, ale také nástrojem pro globální vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit vzdělávací moduly a metodiky, které lektorům angličtiny pomohou tato témata uchopit a pomoci tak svým studentům si mimo jazykových dovedností zlepšit i měkké dovednosti a rozvinout své znalosti, hodnoty a postoje.

Prvním krokem ve vývoji učebních materiálů byla mezinárodní studie, jejímž cílem bylo prozkoumat zkušenosti učitelů angličtiny z pěti evropských zemí s metodami globálního vzdělávání a jejich postoje k různým tématům. Během léta 2020 tak byly shomážděny odpovědi od 234 učitelů a učitelem z Bulharska, České republiky, Itálie, Polska a Turecka. V dotazníku jsme se respondentů ptali mimo jiné i na to, která globální témata považují za nejdůležitější nebo se kterými výukovými metodami ve svých hodinách nejčastěji pracují. Výsledky studie jsou k dispozici v angličtině na webových stránkách HI-GLOBE, případně v češtině na stránkách českého partnera projektu Jazykové školy PELICAN.

Na základě výsledků průzkumu vytvořil tým HI-GLOBE dva čtyřicetihodinové vzdělávací moduly plné interaktivních a poutavých cvičení, která propojují výuku angličtiny s globálním vzdělávacími přístupy. S těmito moduly mají dospělí studenti angličtiny z celého světa příležitost zlepšit své jazykové dovednosti a osobní kompetence, stejně jako přijmout za své

hodnoty a postoje globálního občana. Moduly jsou vyvíjeny na dvou úrovních (A1-A2 a B1-B2) a jsou založeny především na metodách CLIL, TBL a blended learning.

Každý modul nabízí obsah pro 5 hodin výuky, zahrnující synchronní i asynchronní

činnosti. Všechny aktivity v modulech tvoří provázaný celek, jehož jednotlivé části se vzájemně doplňují, proto se doporučuje používat je jako celek ve smíšené výuce, aby bylo možné efektivně dosáhnout všech stanovených vzdělávacích cílů. V případě potřeby je však lze použít i samostatně.

Společně s moduly je učitelům k dispozici i metodická příručka poskytující základní informace o jednotlivých lekcích a návody k jejich použití ve výuce.

Projekt HI-GLOBE je založen na partnerství organizací z celé Evropy, které do něj přispívají různými odbornostmi. Konsorcium tvoří celkem  šest partnerských organizací z pěti evropských zemí: Turecko, Česká republika, Polsko, Bulharsko a Itálie. Kromě Jazykové školy PELICAN na projektu spolupracují i tyto organizace:

Mezinárodní složení projektového týmu nám tak poskytuje jedinečnou možnost vytvořit vzdělávací materiály, které najdou své místo v různých vzdělávacích kontextech a budou využitelné v lekcích angličtiny pro dospělé po celé Evropě.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách HI-GLOBE nebo na našem profilu na Facebooku.